fbpx

 Regulamin sklepu internetowego

 

1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.eskalio.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem eskalio.pl(zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez Michał Blachnierek prowadzący działalność pod nazwą Michał Blachnierek, NIP 9671186999, REGON 340686304 (zwaną dalej „Michał Blachnierek”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Michał Blachnierek 89-525 Sucha, ul. Leśna 4;

2) adres poczty elektronicznej: kontakt@eskalio.pl

3) kontakt telefoniczny: 792 303 213

1.4. Regulamin sklepu internetowego  umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej eskalio.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Michał Blachnierek ul. Leśna 4; 89-525 Sucha

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem eskalio.pl

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto

oraz są wyrażone w złotych polskich.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu eskalio.pl, jak również opisy produktów  stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym eskalio.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym eskalio.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym eskalio.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. Przed przystąpieniem do kursu Użytkownik powinien sprawdzić, czy ma możliwość odtwarzania filmów w serwisie www.vimeo.com. Minimalna rozdzielczość urządzenia, na której będą oglądane materiały szkoleniowe, powinna wynosić 1280×720 pikseli.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego eskalio.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym eskalio.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym eskalio.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie eskalio.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – zamówienie jest przekazywane do realizacji od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

5.3. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 – Stripe Technology Europe, Limited, Registered number: 0599050. Registered office: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104

 6 Dostawa

 

6.1. Dostawa zamowionych produktów odbywa się za pośrednictwem platformy umieszczonej na stronie sklepu. Klient po dokonaniu opłaty otrzyma drogą mailową dostęp do platformy.

 

 7 Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
  2. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik
    nr 1 do Regulaminu.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
  4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.

 8 Dane osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

Internetowego , dostępnego na stronie eskalio.pl.

 9 Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym [adres strony].

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

 

Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

……………………………….

(miejscowość data)

…………………………….

(imię i nazwisko)
…………………………….

(ulica nr domu,mieszkania)
…………………………….

(kod pocztowy miejscowość)

                     www.……………………….pl

                      ………………………………. 

            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu https://baselinker-w-praktyce.elms.pl/

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________

Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

 

 

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

(*) niepotrzebne skreślić